Memoriu general

December 26, 2008 at 7:30 am (agricol, arhitect, arhitectură, blocuri, case, comert, engineering, architecture, general, hotel, law, planuri, proiectare, Uncategorized, vile) (, , , , , , , , , , , , , , , , )


UNStudio architects - Louis Vuitton flagship store

UNStudio architects - Louis Vuitton flagship store

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

drawing board

drawing board


Memory

MEMORIU GENERAL

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

Date de recunoaştere a documentaţiei:
– Denumirea proiectului: “Locuinţă individuală” com. Tomeşti, jud. Iaşi.
– Beneficiar: D-nul Gheorghiţă Raimond Chelban
– Proiectant: “S.C. RUSU & COARSISS S.R.L.“, Iaşi, str. Primăverii nr. 15.
Data elaborării: martie, 2008

În baza certificatului de urbanism nr. 35 din 11.02.2008, eliberat de Primăria comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, beneficiarul intenţionează realizarea următoarelor lucrări:
 Construire locuinţă (parter+etaj+garaj).
 Împrejmuirea terenului proprietate personală
 garaj
 Racord electric
Prezentul proiect cuprinde documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire şi pentru execuţia acestor obiective.

1.1. DATE GENERALE.

1.1.1. AMPLASAMENT, TOPOGRAFIE, TRASARE LUCRĂRI
1.1.1.1. Amplasarea construcţiilor, principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor de organizare la relieful zonei;
– Amplasamentul obiectivului este în intravilanul localităţii Tomeşti, jud. Iaşi, Dn 28, Nr. Cadastral 2015/2/2-Lot 1A.
– Curtea împreună cu locuinţa ocupă o suprafaţă de 500,00 m2, din care, proprietate individuală, 500,00 m2 conform Actului de alipire şi contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 16918/19,02,2007.
a. Regimul economic :
 Categoria de folosinţă: arabil
1. Neocupat de clădiri,
 Suprafaţa terenului: 500,00 :
 Ocupat de clădiri : 0,00 m2
 Curţi-construcţii : 0,00 m2 .
 Teren arabil : 500,00 m2
Prin realizarea obiectivelor propuse rezultă următoarea ocupare a terenului:
– Clădiri: 113,51 m2 (inclusive garajul)
– Trotuare şi accese: 50,00 m2,
– Pietonale: 15,00 m2.
– Acces auto şi platformă parcare 15,00 m2.
– Teren liber: 306,49m2.

b. Vecinătăţi:
 NORD – Dn 28
 VEST – Dn 28 (vechi)
 SUD – Popovici Gheorghe.
 EST – Ghidihoiu El.

Terenul pe care este amplasată locuinţa familiei Chelban prezintă o pantă de circa 30% pe direcţia sud-sud-est nord-nord-vest şi are o lăţime la stradă de 25,00 m. Analiza amplasării clădirilor pe parcele în această zonă relevă faptul că loturile sunt puţin mai adânci decât lăţimea la stradă iar clădirile nu se cuplează pe nici o latură. Indicatorii geometrici realizaţi prin proiectul de faţă sunt următorii:
– ALINIAMENT (limita proprietăţii): adiacent faţă de limita străzii.
– ALINIEREA CLĂDIRILOR (prospect): 3,0 m. faţă de limita proprietăţii.

1.1.1.2. Elemente de trasare lucrări;
Cota zero a pardoselii parterului: + 106,90, (40 cm. faţă de cota maximă a terenului adiacent amenajat
Dimensiunile construcţiei sunt:
– Desfăşurare la stradă: 10,10 m. pe direcţia est -vest.
– Adâncime: 15,20 m. pe direcţia sud- nord (cu tot cu garaj).

1.1.2. CLIMĂ ŞI FENOMENE NATURALE SPECIFICE

– Amplasamentul are stabilitatea generală şi locală asigurată şi nu este expus inundaţiilor sau viiturilor de apă din precipitaţii.
– Apa subterană se găseşte la adâncimi de peste 12 m., nivelul ei fiind variabil funcţie de regimul pluviometric şi descărcările din amonte.

1.1.3. GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA

1.1.3.1. Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare:
Geologic zona este caracterizată de prezenţa formaţiunilor de vârstă sarmaţiană şi cuaternară.
Geomorfologic zona studiată se încadrează în regiunea Câmpia Moldovei, subregiunea Câmpia Jijiei Inferioare, unitatea Culoarul Bahlui.
Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este de 0.90 m. de la suprafaţa terenului.
Apa subterană este prezentă pe amplasament la adâncimi de peste 6,00 m.
În amplasamentul studiat se pot amplasa construcţii cu regim de înălţime D+P+1…2E cu structura de rezistenţă cadre din beton armat, zidărie portantă, mixtă sau materiale uşoare, cu respectarea recomandărilor din prezentul studiu geotehnic.
Portanţa terenului de fundare calculată conform STAS 3300/2-85 pe baza indicilor geotehnici normati şi de calcul stabiliţi conform STAS 3300/2-85 pentru lăţimi de fundaţii de 1m la adâncimea de 1 m. de la suprafaţa terenului, a rezultat:
-pentru încărcări din gruparea de sarcini fundamentale
p plastic = p limită = 160 KPa
-pentru încăărcări din gruparea de sarcini speciale
p critic = 230 KPa

1.1.3.2. Parametrii tehnici caracteristici zonei (zonă, grad KS, TC):
Confom normativului P100/92 (Normativ pentru proiectarea antiseismică a constucţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale), amplasamentul care are stabilitatea generală şi locală asigurate.
Conform STAS 11100/1-77 corelat cu normativ P 100/92 rezultă pentru municipiul Iaşi, implicit pentru zona amplasamentului zona de seismicitate “C”, caracterizată prin:
-Ks – coeficient de seismicitate = o.20
-Tc – perioada de colţ = 1.00
-Msk – grad seismic asimilat = VIII

1.1.4. CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A OBIECTIVULUI
Categoria şi clasa de importanţă, conform HG 766/97 şi P100:
– Clasa de importanţă – IV
– Categoria de importanţă – D

2. – MEMORII PE SPECIALITĂŢI:
2.1. ARHITECTURĂ

2.1.1. FUNCŢIONALITATEA CONSTRUCŢIILOR

2.1.1.1. FUNCŢIONALITATE.
– Profil de activitate: Locuire.
– Program de activitate: Permanentă.
– Destinaţia: Locuinţă propietate privată.
Clădirea se încadrează în categoria clădirilor civile, cu o desfăşurare pe verticală P+E.

2.1.1.2. ADĂPOST DE PROTECŢIE CIVILĂ.
Clădirea nu necesită amenajarea unui adăpost de protecţie civilă.

2.1.2. AMPLASAREA ŞI CONFORMAREA CONSTRUCŢIILOR

2.1.2.1. AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR
– Suprafaţa terenului: 500,00 m2
– Panta generală a terenului: circa 3 0% pe direcţia sud-sud-vest nord-nord-est
– COTA ±0,00 = 106,90.
– Accesul pietonal în incintă se realizează pe o singură direcţie: pe latura de nord-nord-est.
Sunt asigurate posibilităţi de acces din exterior, directe şi lipsite de obstacole.
– Accesul auto se realizează pe latura de sud – sud-vest.
– Accesul pentru utilajele de stingere a incendiilor se realizează pe platforma carosabilă şi poate fi prelungit pe spaţiile verzi până în imediata apropiere a tuturor faţadelor clădirii fără obstacole.

2.1.2.2. CARACTERISTICI PLASTIC-ARHITECTURALE.
A. VOLUMETRIA ANSAMBLULUI:
În tratarea volumetriei construcţiei s-a urmărit integrarea acesteia cât mai firesc în cadrul construit care se constituie în zonă. În acest sens, forma cladirii este regulată pentru a nu distorsiona atmosfera calmă liniştită a zonei. Deasemenea, învelitoarea este uniformă în 4 ape cu intervenţii strict funcţionale, contribuind astfel la senzaţia de încadrare a clădirii în arhitectura generală a împrejurimilor.

B. FUNCŢIONALITATE ŞI SPAŢIU INTERIOR:

Locuinţa este structurată pe schema de organizare «părinţi – copii».
Parterul cuprinde următoarele funcţiuni de locuire:
– spaţiu de locuire de zi ce cuprinde camera de zi cu locul de luat masa, bucătăria, un hol de acces la un birou şi grupul sanitar cu toaleta separată de baie şi casa scării.
– Deasupra garajului s-a prevăzut o terasă circulabilă.
Etajul cuprinde trei dormitoare cu dressing la dormitorul matrimonial, un hol şi grupul sanitar deasemenea cu toaleta separată ; deasupra unei părţi a camerei de zi s-a prevăzut o supantă pentru lărgirea spaţiului living-ului.

2.1.2.3. CONFORMAREA CLĂDIRII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL REZISTENŢEI LA FOC.

A. MĂSURI CONSTRUCTIVE:
o Conformarea clădirii este concepută în condiţiile realizării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în Ordonanţa nr. 60 / 1997, modificată şi aprobată cu Legea nr. 212 / 1997, Ordinului M.I. nr. 775 / 1998, prevederilor P 118-99, standardelor, normelor de P.S.I. şi de dotare specifice activităţii desfăşurate.
o Prin amplasarea obiectivului sunt respectate distanţele minime de siguranţă prevăzute. Avându-se în vedere măsurile constructive luate precum şi distanţele existente, se apreciază ca improbabilă posibilitatea propagării incendiului la construcţii învecinate.
o Caracteristicile elementelor structural-constructive: Clădirea se încadrează în gradul IV de rezistenţă la foc (art. 2.1.8 şi tab. 2.1.9. / cap. 2 / P 118-99). Rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie:
 fundaţii continue din beton simplu şi armat;
 structura de rezistenţă din zidărie portantă cu sâmburi centuri şi boiandrugi din beton armat, LRF 7 ore;
 închiderile interioare nestructurale sunt realizate cu pereţi din căramizi cu goluri verticale, tencuiţi pe ambele feţe, cu grosimi de 25 cm, cu LRF cuprinsă între 2 ore şi 40 min. şi 4 ore;
 acoperiş şarpantă cu structură de lemn, tratat ignifug conform C 58/86, izolat cu rigips special de 2 cm. în zonele mansardate, cu învelitoare din tablă zincată vopsită, LRF 1,5 ore.
 planşee din BA – LRF 1h 30’
o Având în vedere proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi dotărilor existente în incinta obiectivului, acesta se încadrează în cat. “C “ de pericol de incendiu – conform art. 3.1-3.4 şi tab. 4 din Normativul P118/99.
o Compartimentarea antifoc: Clădirea (gradul IV rezistenţă la foc), se constituie într-un singur compartiment de incendiu, având o suprafaţă construită sub 2500 m2. Limitarea focului în interiorul întregii clădiri se va face datorită elementelor de construcţie delimitatoare: pereţi din zidărie de cărămidă, cu grosimi cuprinse intre 15 şi 25 cm, cu LRF peste 2 ore şi 40 min. şi planşeu din beton, cu LRF 1,5 ore.
o Măsuri suplimentare de protecţie la foc:
– Materialul folosit la elementele structurale realizate din lemn se va ignifuga în profunzime cu o soluţie ignifugă omologată, conforn normelor tehnice indicativ c 58-86.
– Etanşeitatea la aer: Volumul de aer ce intră în clădire cu tâmplăria în poziţie închisă nu va depăşi un schimb de aer pe oră.
– Propagarea focului pe faţade va fi limitată datorită alcătuirii şi incombustibilităţii elementelor de faţadă ale clădirii.
– Acoperişul este alcătuit conform condiţiilor corespunzătoare gradului de rezistenţă a foc al obiectivului.
o Asigurarea căilor de evacuare şi salvare:
– Numărul căilor de evacuare şi lungimile căilor de evacuare parcurse corespund prevederilor P 118.
– Elementele de construcţie ce alcătuiesc căile de evacuare sunt incombustibile (C0). Intervalul de timp în care pot fi utilizate în condiţii de siguranţă este cel puţin de două ori timpul de evacuare.
– Deoarece uşile de pe căile de evacuare au dimensiuni minime care admit trecerea unui flux şi sensul de deschidere în direcţia de evacuare, se consideră că vor fi respectate prevederile cuprinse în P118.
– Pe fiecare latură a clădirii există spaţii libere suficiente pentru evacuarea persoanelor şi bunurilor aflate în clădire.

B. DOTĂRI P.S.I.
– Exploatarea spaţiului supus avizării nu necesită echipare cu dotări P.S.I.

C. MĂSURI ORGANIZATORICE (Planul de autoapărare):
– Exploatarea spaţiului supus avizării nu necesită prevederea de măsuri organizatorice specifice privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

2.1.2.4. SOLUŢII CONSTRUCTIVE:
-A- SĂPĂTURI – UMLUTURI, AMENAJĂRI EXTERIOARE:
Umplutură din pământ compactat / Nisip, 10 cm., sub trotuar / Pietriş, 10 cm., sub planşeu / Trotuar din beton pe strat de nisip, 10 + 10 cm. Grosime / Pardoseli exterioare din gresie pe placă de beton, 5 cm. grosime / Trepte exterioare din beton armat placate cu gresie.
-B- FINISAJE EXTERIOARE:
Soclu din mozaic frecat / Tencuieli exterioare tip “Knauf” / Stâlpi de beton armat fin drişcuit zugrăvit cu var lavabil alb / Cornişă de beton armat fin drişcuit zugrăvit cu var lavabil alb / Parapet de beton armat fin drişcuit zugrăvit cu var lavabil alb / Solbanc din mozaic de marmură, frecat şi lustruit.
-C- INFRASTRUCTURĂ:
Strat suport talpă fundaţie, Bc3,5, 10 cm. / Talpă fundaţie, Bc7,5(C6/7,5) simplu / Grinzi fundare, Bc15(C12/15) armat).
-D- FINISAJE INTERIOARE:
Pardoseală din duşumea / Pardoseli interioare din gresie / Tencuieli interioare drişcuite cu var lavabil alb / Placaje la pereţi cu faianţă.
-E- ÎNVELITORI, ACCESORII:
Învelitoare din tablă zincată vopsită / Jgeaburi şi accesorii / Elemente de siguranţă pentru acoperişuri (podeste, trepte, balustrade de protecţie, grilaje metalice parazăpadă, scară modulară acces acoperiş, opritor de zăpadă, pasarelă vizitare acoperiş).
-F- PLANŞEE, SCĂRI INTERIOARE:
Planşeu din beton armat de 15 cm. grosime.
-S- ŞARPANTE:
Cosoroabe din lemn de răşinoase, 15×14 cm., ancorate cu bare de oţel-beton Ø8 înglobate în centura superioară a pereţilor / Căpriori din lemn de răşinoase, 10×12 cm. / Pane de coamă înclinate şi orizontale, din lemn de răşinoase, 10×14 cm. / Popi din lemn de răşinoase, 10×10 cm. / Cleşti din dulapi de răşinoase, 6×12…14 cm. / Astereală din scândură de răşinoase, 24 mm. grosime, şipci 5×2,5 cm. şi contraşipci 6×4 cm. / Suport termoizolaţie din scândură de răşinoase, 24 mm. / Rigle de răşinoase, 6×12 cm., suport termoizolaţie.
-T- TÂMPLĂRIE:
Tâmplarie interioară din lemn / Tâmplărie exterioară din aluminiu.
-V- ÎNCHIDERI ŞI DESPĂRŢIRI VERTICALE:
Zidărie portantă din cărămdă cu goluri verticale, 290x240x88 mm., 35 cm. grosime / Zidărie autoportantă din cărămidă cu goluri verticale, 290x140x88 mm., 25 cm. grosime.

-Z- IZOLAŢII:
Mastic de etanşare a rosturilor / Hidroizolaţie cu membrane din bitum polimerizat / Barieră contra migraţiei vaporilor, 3mm. / Hidroizolaţie sub învelitoare, carton bitumat / Termoizolaţie la terase cu plăci din spumă rigidă de polistiren extrudat tip “STYRODUR” / Saltele din vată minerală tip Tel-uniroll, 12 cm. grosime / Saltele din vată minerală tip Tel-rollisol, 14 cm. grosime, caşerat cu un strat de barieră contra migraţiei vaporilor (aluminiu) / Placaje antifoc la tavane şi pereţi, din gips-carton de 2 cm.

2.2. STRUCTURA DE REZISTENŢĂ (sinteză)

– Structura de rezistenţă a fost proiectată în sistem zidărie portantă cu sâmburi şi centuri peste parter şi etaj (vezi planşe de rezistenţă). Placa de peste parter are grosimea de 15 cm. şi este situată la cota+2,60.
– Fundaţiile sunt proiectate în sistem tălpi continue din beton simplu sub grinzi de fundare din beton armat.
– Amplasamentul cu stabilitate generală şi locală asigurată este situat în zona seismica “C” conform P100/92.
– Construcţia ce se va realiza corespunde clasei de importanţa IV.

2.3. INSTALAŢII (sinteză)

2.3.1. ECHIPAREA EXISTENTĂ:
Asigurarea cu utilităţi energie electrică a obiectivului se va realiza din zonele învecinate.
2.3.1.1. Instalaţii sanitare: Zona este echipată edilitar.
2.3.1.2. Instalaţii de încălzire: În zonă nu există reţea de distribuţie agent termic.
2.3.1.3. Instalaţii electrice: Zona este echipată edilitar.
2.3.1.4. Instalaţii de telefonie: Zona este echipată edilitar.

2.3.2. ASIGURAREA UTILITĂŢILOR (SURSE, REŢELE, RACORDURI).

2.3.2.1. Instalaţii sanitare
Alimentare cu apă ,caldă şi canalizare

Soluţii propuse:
Alimentarea cu apă rece se realizează printr-un branşament din oţel zincat Dn 10 mm. de la fântâna proprie şi în paralel de la reţeaua existentă.
Necesar de apă rece:
Q nzimed=10 m3/zi
Qnzimax=11.5 m3/zi
Necesarul de apă caldă menajeră este preparată local cu un boiler amplasat în centrala termică proprie.
Apele uzate menajere colectate de la clădire vor fi canalizate gravitaţional printr-o reţea interioară de incintă cu descărcare în colectorul de ape uzate propriu proiectat. Reţeaua de canalizare se va executa din tubulatură de beton Dn 200mm etanşate cu inel de cauciuc.
Debite……
Q…./zi med=8 m3/zi
Q…./zi max=9.2 m3/zi
Instalaţiile sanitare interioare sunt de tip obişnuit cu distribuţie inferioară la plafon parter, iar colectoarele de canalizare sunt montate parţial la plafon şi sub pardoseală la parter.
Se vor utiliza următoarele materiale:
-ţevi din oţel zincat pentru apă rece şi caldă;
-tuburi şi piese de legătură din propilenă ignifugată tip “PP” pentru canalizare;
-obiecte sanitare din porţelan sanitar şi inox.

2.3.2.2. Instalaţii de încălzire
Alimentarea cu energie termică se va face cu ajutorul unei centrale proprii.
2.3.2.3. Instalaţii electrice
Prezentul proiect cuprinde instalaţii electrice aferente locuinţei ce urmează a se construi şi anume:
– Instalaţii electrice de iluminat
– -instalaţii de prize monofazice
– -instalaţii de sonerie
– -instalaţii telefonice
– -instalaţii de distribuţie
– -instalaţii de protecţie
Instalaţiile electrice de iluminat s-au prevăzut urmărindu-se realizarea iluminărilor prescrise şi anume: E=50 lx în camera de zi, bucătărie şi baie la oglindă, E=30 lx în dormitoare. Corpurile de iluminat vor fi de tip lustre şi spoturi în camera de zi şi dormitoare, plafoniere pe holuri, aplice fluorescente la băi. La spălătorie şi centrala termică s-au prevăzut corpuri de iluminat fluorescente etanşe.
Instalaţia se va executa cu conductoare FY protejate în tuburi. Circuitele se vor proteja în tuburi IPEY pozate îngropat în tencuiala pereţilor, cu excepţia deviaţiilor corpurilor de iluminat care se vor poza aparent mascate de tavnul fals sau, în zonele fără tavan fals se vor îngropa în şapa de egalizare a nivelului superior. Se va asigura accesul la dozele instalaţiilor pozate peste tavanul dublu.
Circuitele pozate pe materiale combustibile (lemn) se vor proteja cu tuburi metalice sau tuburi în a căror agrement se precizează că este permisă pozarea pe materiale combustibile (FXP).
Alimentarea cu energie electrică a locuinţei se va realiza cu cable de 1 kv pozate subteran racordat la reţelele electrice existente în zonă. Soluţiile tehnice se fundamentează într-o documentaţie de specialitate întocmită de către S. C. ELECTRICA S. A. Iaşi.
Racordul telefonic se va realiza conform unei documentaţii de specialitate întocmită de către ROMTELECOM Iaşi.

2.3.2.4. Dotarea cu instalaţii a adăpostului de protecţie civilă
– Nu este cazul.

2.3.2.5. Echiparea cu instalaţii pentru detectarea, semnalizarea, anunţarea şi alarmarea în caz de incendiu
– Nu este cazul.

2.3.2.6. Echiparea cu instalaţii speciale de stingere a incendiului
-Nu este cazul.

2.3.2.7. Asigurarea alimentării cu apă pentru stingere
Se face în sistem navetă de către maşinile speciale de intervenţie ale Grupului de Pompieri.

2.3.2.8. Măsuri constructive de prevenire la amplasarea şi pe traseele instalaţiilor utilitare
Clădirea a fost prevăzută cu instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare racordate la reţelele publice respective.
Instalaţia de încălzire este parte integrată în instalaţia clădirii, iar pentru încălzirea spaţiului supus avizării se folosesc corpuri statice – radiatoare, ce folosesc ca agent termic apa caldă, preparată în centrala termică proprie. Între corpurile de încălzire şi conductele instalaţiei şi materialele combustibile din jur se va păstra o distantă de min. 10 cm.
Instalaţia electrică este executată astfel încât să respecte prevederile Normativului I 7/ 1991. Instalaţia de alimentare cu energie electrică este materializată prin receptorii de lumină, prize şi forţă, amplasaţi în funcţie de necesităţi. Instalaţia este în execuţie obişnuită, conductorii fiind pozaţi aparent – în canale de cable şi îngropat pe elementele de construcţie incombustibile. Alimentarea cu energie electrică se face prin branşament propriu din postul de transformare din zonă, prin intermediul unui tablou general propriu şi prin tablou de distribuţie. Corpurile de iluminat cu lămpi incandescente sau fluorescente care se instalează în încăperi trebuie să fie prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor şi cu grătar protector şi trebuie amplasate astfel încât un eventual scurtcircuit la ele să nu poată provoca un incendiu ( art. 6.15/I7-1991).
La trecerea elementelor instalaţiilor utilitare prin pereţi sau alte elemente constructive, se vor lua măsuri pentru asigurarea unei limite de rezistenţă la foc egală cu cea a elementului de construcţie străpuns.
Protecţia contra scurtcircuitelor va fi realizată prin siguranţe fuzibile calibrate .

2.4. AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI SISTEMATIZARE VERTICALĂ

2.4.1. BILANŢ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT.
o Suprafaţa terenului: 500,00 m2., din care:
– Clădiri: 113,51 m2
– Trotuare şi accese: 50,00 m2,
– Pietonale: 15,00 m2.
– Acces auto şi platformă parcare 15,00 m2.
Teren liber: 306,49m2.

2.4.2. AMENAJAREA TERENULUI ŞI ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI.
o Circulaţii pietonale
– Circulaţia pietonală face legătura între intrarea în incintă şi intrarea în clădire.
o Circulaţii carosabile
Circulaţia auto de pe strada de acces în zonă este în legătură cu platforma parcajului din incintă.

o Căi de acces pentru evacuare şi intervenţie
Accesul pentru evacuare şi intervenţie spre locuinţă este proiectat conform reglementărilor tehnice.
Căile de evacuare din interiorul clădirii sunt alcătuite şi conformate în concordanţă cu prevederile P118/99.

2.4.3. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ.
o Profiluri transversale caracteristice:
– Aleea carosabilă a interioară de 3,0 m. lăţime.
o Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi:
– Spaţii plantate propuse: 100,0 m2.

a. DATE ŞI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIŢIA PROIECTATĂ (CUPRINSE ÎN ANEXA LA CEREREA PENTRU AUTORIZARE):

3.1. SUPRAFEŢE: CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ, CONSTRUITĂ LA SOL, UTILĂ, LOCUIBILĂ.
A.C. A.D. A.U. A.L.
Locuinţă pe teren propietate 113,51 m2 201,58 m2 169,32 m2 79,07 m2.

3.2. ÎNĂLŢIMILE CLĂDIRILOR ŞI NUMĂRUL DE NIVELURI.
LOCUINŢĂ PE TEREN PROPIETATE:
Regim de înălţime : parter+etaj+garaj
H.streaşină = +2,35-4,35. H.coamă = +5,20 m.

3.3. VOLUMUL CONSTRUCŢIILOR.
Volumul construit
– Vc- 500 m3

3.4. PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI (P.O.T.).
o Procentul de ocupare al terenului: P.O.T. = 20,70 %

3.5. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (C.U.T.).
o Coeficientul de utilizare a terenurilor: C.U.T. = 0,40 m2 A.d.c./ m2 teren

b. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR (EVALUAREA ESTIMATIVĂ A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII):
 La stabilirea valorii de investiţie pentru lucrările de construcţii s-au utilizat preţuri medii pe metrul pătrat de arie desfăşurată conform Legii nr. 27 / 1994, modificată şi completată de OUG nr. 62 / 1998 şi OUG nr. 15 / 1999.
 Suprafeţele desfăşurate luate în calcul:
AD =201,58 m2 x 775 lei / m2 = 156.224,5 lei

ROTUND= 156.000 lei

c. CONCLUZII:

5.1. Consecinţele realizării obiectivelor propuse
Realizarea obiectivului din punct de vedere al reţelelor edilitare aflate în zonă nu presupune modificări majore.
5.2. Măsurile ce decurg în continuarea P.U.G.-ului
Orice modificare faţă de proiectul avizat, solicitată de beneficiar, se va face numai cu acceptul proiectantului.
Eventualele construcţii ale organizării de şantier au caracter provizoriu şi se vor demola la terminarea lucrărilor.
OBSERVAŢII FINALE:
Prezenta documentaţie este elaborată conform Legii nr. 50/1991-R pentru fazele P.A.C. şi P.Th. şi este valabilă pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi pentru lucrările de execuţie.
Orice modificare faţă de proiectul avizat, solicitată de beneficiar, se va face numai cu acceptul proiectantului.
Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, proiectul trebuie în mod obligatoriu verificat şi însuşit de un verificator atestat M.L.P.A.T. pentru exigenţa A1.

5. CONCLUZII ŞI MĂSURI TEHNICO – ORGANIZATORICE:

În exploatare, beneficiarul va ţine cont de recomandările prezentei documentaţii şi va lua măsuri pentru organizare activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu normele specifice în vigoare. De asemeni, beneficiarul poate lua orice măsură suplimentară de protecţie şi prevenire ce i se va părea oportună.

ÎNTOCMIT: ARH. DAN MIHALACHE
ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
justice

►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: